مسجد جامع یا مسجد مظفری
عکس اول مسجد جامع یا مسجد مظفری عکس دوم مسجد جامع یا مسجد مظفری

اين مسجد که در قبرستان کهنه بنا شده است ، در گذشته بيرون از دروازه شهر قرار داشته و بانی آن "سلطان محمد مظفر" از امرای آل مظفر بوده است . اين بنا که در سال 750 ه.ق احداث گرديده است قريب 4000 متر مربع مساحت دارد . نقشه بنا از نوع چهار ايوانی است . سر در شرقی آن با ارتفاعی بلند احداث گرديده و طرحهای متنوع کاشيکاری ، زينت بخش آن است . تزئينات مهم نماهای داخلی کاشيکاری معقلی می باشد . معمار مسجد اهل خراسان بوده و محمد نام داشته است .