اطلاعات تور  
نوع تور تفریحی
کد تور 9811192
نام تور تور هوایی استانبول 6 روزه ویژه 27 اسفند
تعداد شب 5
مقصد نهایی استانبول
ایرلاین هوایی
وضعیت سفر در حال اجرا
تخفیف باشگاه 0%
اعتبار تور میلادی : 2020/03/20 شمسی : 1399/01/01
روزهای حرکت سه شنبه /
گالری
1
2
3
هتل قیمت به تومان
نام هتل
درجه (سرویس)
موقعیت
دو تخته
یک تخته
نفر سوم
کودک 6-2
کودک 12-6
رزرو
Grand Aksu(استانبول)
هتل Grand Aksu
(BB)


3,840,000
تماس بگیرید
 
 
 
Gorur(استانبول)
هتل Gorur
(BB)


3,890,000
تماس بگیرید
 
 
 
Ottoman City(استانبول)
هتل Ottoman City
(BB)


4,100,000
تماس بگیرید
 
 
 
Monopol Bristol Taxim(استانبول)
هتل Monopol Bristol Taxim
(BB)


4,200,000
تماس بگیرید
 
 
 
Gk Regency(استانبول)
هتل Gk Regency
(BB)


4,650,000
تماس بگیرید
 
 
 
Cumbali Plaza(استانبول)
هتل Cumbali Plaza
(BB)


4,650,000
تماس بگیرید
 
 
 
Maroon Tomtom Taksim(استانبول)
هتل Maroon Tomtom Taksim
(BB)


4,730,000
تماس بگیرید
 
 
 
Sed Taksim(استانبول)
هتل Sed Taksim
(BB)


4,780,000
تماس بگیرید
 
 
 
Ramada Merter(استانبول)
هتل Ramada Merter(lux)
(BB)


4,850,000
تماس بگیرید
 
 
 
Delta Marriot Halic(استانبول)
هتل Delta Marriot Halic
(BB)


4,850,000
تماس بگیرید
 
 
 
Premist Taksim(استانبول)
هتل Premist Taksim
(BB)


4,900,000
تماس بگیرید
 
 
 
Sanat Pera Taksim(استانبول)
هتل Sanat Pera Taksim
(BB)


4,900,000
تماس بگیرید
 
 
 
Icon(استانبول)
هتل Icon
(BB)


5,000,000
تماس بگیرید
 
 
 
Maroon Pera Taksim(استانبول)
هتل Maroon Pera Taksim
(BB)


5,000,000
تماس بگیرید
 
 
 
The biancho Pera(استانبول)
هتل The biancho Pera
(BB)


5,000,000
تماس بگیرید
 
 
 
Grand Makel(استانبول)
هتل Grand Makel
(BB)


5,050,000
تماس بگیرید
 
 
 
Feronya Taxim(استانبول)
هتل Feronya Taxim
(BB)


5,070,000
تماس بگیرید
 
 
 
Dora(استانبول)
هتل Dora
(BB)


5,120,000
تماس بگیرید
 
 
 
Akka Suit Taksim,(استانبول)
هتل Akka Suit Taksim,
(BB)


5,150,000
تماس بگیرید
 
 
 
Taxim Express(استانبول)
هتل Taxim Express
(BB)


5,190,000
تماس بگیرید
 
 
 
Cartoon Taksim(استانبول)
هتل Cartoon Taksim
(BB)


5,190,000
تماس بگیرید
 
 
 
The Peak Taksim(استانبول)
هتل The Peak Taksim
(BB)


5,250,000
تماس بگیرید
 
 
 
Wish More(استانبول)
هتل Wish More
(BB)


5,250,000
تماس بگیرید
 
 
 
Lazzoni(استانبول)
هتل Lazzoni
(BB)


5,650,000
تماس بگیرید
 
 
 
Crown Plaza Oldcity(استانبول)
هتل Crown Plaza Oldcity
(BB)


5,690,000
تماس بگیرید
 
 
 
Golden Age(استانبول)
هتل Golden Age
(BB)


5,800,000
تماس بگیرید
 
 
 
Palazzo Donizetti Taksim(استانبول)
هتل Palazzo Donizetti Taksim
(BB)


5,900,000
تماس بگیرید
 
 
 
Grand Oztanic(استانبول)
هتل Grand Oztanic+
(BB)


6,070,000
تماس بگیرید
 
 
 
Avant Grade Taksim(استانبول)
هتل Avant Grade Taksim
(BB)


6,070,000
تماس بگیرید
 
 
 
Radisson Blu Sisli(استانبول)
هتل Radisson Blu Sisli
(BB)


6,450,000
تماس بگیرید
 
 
 
Fraser Palace Anthill(استانبول)
هتل Fraser Palace Anthill
(BB)


6,550,000
تماس بگیرید
 
 
 
Hilton Bomonti(استانبول)
هتل Hilton Bomonti
(BB)


6,800,000
تماس بگیرید
 
 
 
هتل قیمت به تومان

Grand Aksu (استانبول) هتل Grand Aksu(BB)

دو تخته 3,840,000
یک تخته تماس بگیرید
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Gorur (استانبول) هتل Gorur(BB)

دو تخته 3,890,000
یک تخته تماس بگیرید
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Ottoman City (استانبول) هتل Ottoman City(BB)

دو تخته 4,100,000
یک تخته تماس بگیرید
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Monopol Bristol Taxim (استانبول) هتل Monopol Bristol Taxim(BB)

دو تخته 4,200,000
یک تخته تماس بگیرید
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Gk Regency (استانبول) هتل Gk Regency(BB)

دو تخته 4,650,000
یک تخته تماس بگیرید
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Cumbali Plaza (استانبول) هتل Cumbali Plaza(BB)

دو تخته 4,650,000
یک تخته تماس بگیرید
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Maroon Tomtom Taksim (استانبول) هتل Maroon Tomtom Taksim(BB)

دو تخته 4,730,000
یک تخته تماس بگیرید
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Sed Taksim (استانبول) هتل Sed Taksim(BB)

دو تخته 4,780,000
یک تخته تماس بگیرید
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Ramada Merter (استانبول) هتل Ramada Merter(lux)(BB)

دو تخته 4,850,000
یک تخته تماس بگیرید
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Delta Marriot Halic (استانبول) هتل Delta Marriot Halic(BB)

دو تخته 4,850,000
یک تخته تماس بگیرید
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Premist Taksim (استانبول) هتل Premist Taksim(BB)

دو تخته 4,900,000
یک تخته تماس بگیرید
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Sanat Pera Taksim (استانبول) هتل Sanat Pera Taksim(BB)

دو تخته 4,900,000
یک تخته تماس بگیرید
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Icon (استانبول) هتل Icon(BB)

دو تخته 5,000,000
یک تخته تماس بگیرید
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Maroon Pera Taksim (استانبول) هتل Maroon Pera Taksim(BB)

دو تخته 5,000,000
یک تخته تماس بگیرید
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

The biancho Pera (استانبول) هتل The biancho Pera(BB)

دو تخته 5,000,000
یک تخته تماس بگیرید
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Grand Makel (استانبول) هتل Grand Makel(BB)

دو تخته 5,050,000
یک تخته تماس بگیرید
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Feronya Taxim (استانبول) هتل Feronya Taxim(BB)

دو تخته 5,070,000
یک تخته تماس بگیرید
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Dora (استانبول) هتل Dora(BB)

دو تخته 5,120,000
یک تخته تماس بگیرید
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Akka Suit Taksim, (استانبول) هتل Akka Suit Taksim,(BB)

دو تخته 5,150,000
یک تخته تماس بگیرید
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Taxim Express (استانبول) هتل Taxim Express(BB)

دو تخته 5,190,000
یک تخته تماس بگیرید
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Cartoon Taksim (استانبول) هتل Cartoon Taksim(BB)

دو تخته 5,190,000
یک تخته تماس بگیرید
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

The Peak Taksim (استانبول) هتل The Peak Taksim(BB)

دو تخته 5,250,000
یک تخته تماس بگیرید
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Wish More (استانبول) هتل Wish More(BB)

دو تخته 5,250,000
یک تخته تماس بگیرید
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Lazzoni (استانبول) هتل Lazzoni(BB)

دو تخته 5,650,000
یک تخته تماس بگیرید
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Crown Plaza Oldcity (استانبول) هتل Crown Plaza Oldcity(BB)

دو تخته 5,690,000
یک تخته تماس بگیرید
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Golden Age (استانبول) هتل Golden Age(BB)

دو تخته 5,800,000
یک تخته تماس بگیرید
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Palazzo Donizetti Taksim (استانبول) هتل Palazzo Donizetti Taksim(BB)

دو تخته 5,900,000
یک تخته تماس بگیرید
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Grand Oztanic (استانبول) هتل Grand Oztanic+(BB)

دو تخته 6,070,000
یک تخته تماس بگیرید
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Avant Grade Taksim (استانبول) هتل Avant Grade Taksim(BB)

دو تخته 6,070,000
یک تخته تماس بگیرید
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Radisson Blu Sisli (استانبول) هتل Radisson Blu Sisli(BB)

دو تخته 6,450,000
یک تخته تماس بگیرید
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Fraser Palace Anthill (استانبول) هتل Fraser Palace Anthill(BB)

دو تخته 6,550,000
یک تخته تماس بگیرید
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Hilton Bomonti (استانبول) هتل Hilton Bomonti(BB)

دو تخته 6,800,000
یک تخته تماس بگیرید
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ترانسفر

دارد

خدمات تور
صبحانه گشت ترانسفر بیمه ویزا بلیط سیم کارت رایگان   : سایر یک گشت شهری با ناهار،راهنمای فارسی زبان.
توضیحات

مدارک لازم:

پاسپورت دارای حداقل 6 ماه اعتبار

درخواست رزرو

*
*
*
*