بازار اراک
عکس اول بازار اراک عکس دوم بازار اراک
بازار اراك‌ كه‌ قدمت‌ آن‌ به‌ سال‌ 1228 ه.ق‌ مي‌رسد ، از نظر نوع‌ معماري‌ ، سيماي‌ منحصر بفردي‌ دارد ، بطوريكه‌ تمام‌ قسمت‌هاي‌ اصلي‌ آن‌ در يك‌ رديف‌ مستقيم‌ و مسيرهاي‌ فرعي‌ موسوم‌ به‌ گذر و سرا (كه‌ عمدتاً محل‌ داد و ستد فرش‌ هستند) ، عمود بر قسمت‌ اصلي‌ بازار قرار گرفته‌اند . مصالح‌ اصلي‌ آن‌ از آجر و خشت‌ است‌ و در جوار آن‌ ، بناي‌ تاريخي‌ مدرسه‌ سپهداري‌ اراك‌ واقع‌ شده‌ است‌ .