طاق‌ بستان‌ يا طاق‌ وستان‌
عکس اول طاق‌ بستان‌ يا طاق‌ وستان‌ عکس دوم طاق‌ بستان‌ يا طاق‌ وستان‌

طاق‌ بستان‌ يا «طاق‌ وستان‌» در سمت‌ راست‌ ورودي‌ شهر كرمانشاه‌ ، در شمال‌ شرقي‌ اين‌ شهر ، مجموعه‌اي‌ از سنگ‌ نگاره‌ها و سنگ‌ نبشته‌هاي‌ دوره‌ ساساني‌ است‌ كه‌ با فضاي‌ مركبي‌ از كوه‌ ، چشمه‌ و آب‌ به‌ گردشگاهي‌ مصفا و چشم‌ اندازي‌ دل‌ انگيز بدل‌ شده‌ است ‌ .
پس‌ از ورود به‌ مدخل‌ طاق‌ بستان‌ ، اوّلين‌ سنگ‌ نگاره‌ به‌ اردشير دوّم‌ مربوط‌ است‌ . اردشير بين‌ اهورامزدا و ميترا قرار گرفته‌ ، روي‌ خود را به‌ سوي‌ اهورامزدا برگردانده‌ و با دست‌ چپ‌ حلقه‌ مودت‌ را از وي‌ دريافت‌ مي‌كند . زير پاي‌ شاه‌ و اهورامزدا دشمن‌ يا «اهريمن‌» بر زمين‌ افكنده‌ شده‌ است‌ . بعد از اين‌ نقش‌ ، طاق‌ كوچكي‌ قرار دارد كه‌ پيكره‌ شاپور دوم‌ و پسرش‌ شاپور سوم‌ بر آن‌ ديده‌ مي‌شود . بالاي‌ هر كدام‌ از اين‌ سنگ‌ نگاره‌ها در سطوري‌ به‌ خط‌ پهلوي‌ ساساني‌ صاحب‌ نقش‌ معرفي‌ شده‌ است ‌ .
در سوّمين‌ بخش‌ از اين‌ مجموعه‌ ، مدخل‌ طاق‌ از بالا تا پايين‌ سنگ‌ نگاره‌ زيبايي‌ از نقش‌ فرشتگان‌ بالدار ، درخت‌ زندگي‌ ، مجالس‌ شكار گراز در بيشه‌زار و شكار مرغان‌ و ... به‌ جا مانده‌ است‌ كه‌ همراه‌ با نوازندگان‌ ، يك‌ مجلس‌ شادماني‌ را حكايت‌ مي‌كند . در پايين‌ اين‌ نقش‌ ، سواري‌ بر اسب‌ ، زره‌ پوش‌ و مسلح‌ است‌ كه‌ برخي‌ آن‌ را «نقش‌ پيروز ساساني‌» و برخي‌ ديگر نقش‌ خسرو پرويز مي‌دانند  .