تكيه‌ معاون‌ الملك
عکس اول تكيه‌ معاون‌ الملك عکس دوم تكيه‌ معاون‌ الملك

تكيه‌ حسينيه‌ معاون‌ الملك‌ مشتمل‌ بر سه‌ بناي‌ عباسيه ‌، حسينيه‌ و زينبيه‌ است ‌، كه ‌در مركز شهر كرمانشاه‌ واقع‌ شده‌ است ‌. تكيه‌ 2 حياط‌ و يك‌ عمارت‌ در ميان‌ دارد و ديوارهاي‌ حسينيه‌ به‌ طور كلي‌ از كاشي‌هاي‌ گوناگون‌ با رنگ‌هاي‌ متنوع‌ و زيبا پوشيده‌ شده‌ است ‌.
صورت‌ رجال‌ و بزرگان‌ دوره‌ قاجار به ‌ويژه‌ بزرگان‌ مذهبي‌ و عشاير كرمانشاه‌ را با قلمي‌ ظريف‌ و رنگ‌هاي‌ جذاب‌ بر كاشي‌ها نقش‌ كرده‌اند . موضوع‌ بعضي‌ از كاشي‌ كاري‌ها به‌ روايات ‌، قصه‌ها و داستان‌هاي‌ تاريخي‌ و اساطيري‌ و اخبار ديني‌ و مذهبي‌ مانند : بارگاه‌ حضرت‌ سليمان ‌، وقايع‌ صحراي‌ كربلا و عاشورا و رستم‌ و سهراب‌ مربوط‌ است  .