مسجد عمادالدوله
عکس اول مسجد عمادالدوله عکس دوم مسجد عمادالدوله

مسجد عمادالدوله نام مسجدی در شهر کرمانشاه است . این مسجد از آثار دورهٔ قاجاریه است . ساختمان نخستین مسجد در سال 1285 ه.ق توسط امامقلی میرزا عمادالدوله (والی غرب و سرحددار عراقین) ساخته شده ‌است . مسجد عمادالدوله به صورت چهار ایوانی بنا شده و دارای سر در ، صحن ، ایوان ، شبستان ستوندار و حجره‌های زیاد است . 

بر کاشی‌کاری ایوان مسجد ، کتیبه‌ای شامل قصیده‌ای با ذکر نام پادشاه وقت (ناصرالدین شاه) ، نام سازنده و تاریخ 1285 ه.ق جای دارد . بر روی ایوان شرقی صحن مسجد ، اتاقکی چوبین ساخته‌اند . ورودی اصلی مسجد از طریق این ایوان شرقی است که با در چوبی بزرگی به راستهٔ زرگرهای بازار کرمانشاه مرتبط می‌شود . پس از ساخت این مسجد ، بانی آن یکی از درهای حرم علی را به کرمانشاه آورد و در این مسجد نصب نمود و به جای آن در نقره‌ای دیگری را وقف آستانه علوی نمود . این درگاه که امروزه در مدخل مسجد و بازار زرگرها قرار دارد و به «قاپی شاه نجف» مشهور است ، به دوره صفویه تعلق دارد . در دیگر مسجد در ضلع جنوب غربی قرار داشته که توسط دالانی به تقاطع بازار زرگرها و بازار حوری آباد متصل می‌شود . این تقاطع زیر بزرگ‌ترین گنبد بازار که به میدان مشهور است قرار دارد .