آرامگاه باباطاهر عریان
عکس اول آرامگاه باباطاهر عریان عکس دوم آرامگاه باباطاهر عریان

شاعر ، عارف و اندیشمند مشهور قرن پنجم قمری است . شهرت باباطاهر سرودن دو بیتی های شیرین و عارفانه اوست که به «ترانه» و «فهلویات» معروف هستند . باباطاهر را به خاطر اندیشه خاصی که داشته به دیوژن یونانی و برنز ایرلندی مانند کرده اند . باباطاهر در حدود سال 450 قمری فوت شده و آرامگاه او زیارتگاه عارفان و دوستداران عرفان است .