مجسمه شیر سنگی
عکس اول مجسمه شیر سنگی عکس دوم مجسمه شیر سنگی

این پیکر دارای دست و پا بوده که تا زمان «مردآویچ زیادی» سالم بوده است . مردآویچ در سال 319 قمری دست و پای آن را شکسته و از روی سکو به پائین انداخته است . سنگ شیر امروز یک نماد باستانی همدان است ، از سنگی یکپارچه تراشیده شده است . مردم همدان سنگ شیر را سمبلی از ماندگاری شهر خود می دانند . این مجسمه که در همدان به «سنگ شیر» معروف است گفته می شود از آثار دوره (ماد) یا دوره (پارتها) می باشد . برخی هم آن را از اسکندر مقدونی و دوره هخامنش می دانند به احمتال قوی «سنگ شیر» همدان یک اسطوره بسیار قدیمی است که مربوط به دوره ماد باید باشد .